นายจักรกริศน์ ปันศิริ
นายก อบต.ศิลาเพชร
นายภาคิน เนตรทิพย์
ปลัด อบต.ศิลาเพชร
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2014
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 525179
Page Views 937370
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฝ้าระวังการทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ( (18 เม.ย. 2565 | อ่าน 34 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ6 เดือน) ( (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 51 ครั้ง))
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) ( (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 44 ครั้ง))
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 54 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ( (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 47 ครั้ง))
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริกา อบต.ศิลาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (รอบเดือน ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ( (01 เม.ย. 2565 | อ่าน 43 ครั้ง))
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholder) อบต.ศิลาเพชร ( (22 มี.ค. 2565 | อ่าน 54 ครั้ง))
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ( ร่าง ) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 ( (18 มี.ค. 2565 | อ่าน 103 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ( (18 มี.ค. 2565 | อ่าน 69 ครั้ง))
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ( (17 มี.ค. 2565 | อ่าน 148 ครั้ง))
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ( (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 105 ครั้ง))
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ( (15 มี.ค. 2565 | อ่าน 56 ครั้ง))
โครงการการบริหารจัดการขยะ ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 70 ครั้ง))
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....... ( (15 ก.พ. 2565 | อ่าน 86 ครั้ง))
การมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ในการปรับปรุง/พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ( (14 ก.พ. 2565 | อ่าน 100 ครั้ง))
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 78 ครั้ง))
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (28 ม.ค. 2565 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศิลาเพชร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ( (25 ม.ค. 2565 | อ่าน 66 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายของตำบลศิลาเพชร ( (12 ม.ค. 2565 | อ่าน 5 ครั้ง))
ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ( (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง))
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 72 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์โครงการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง))
นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาเพชร ( (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 6 ครั้ง))
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ( (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง))
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 ( (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 72 ครั้ง))